2013-12-09

”…vilken ska bestå av naturgräs…” – Arenaavtalet!

Vi har tack vare samarbetsvilliga kontakter inom Sweden Arena Management (SAM) fått tillgång till det sekretessbelagda avtal som upprättats gällande det som från början hette ”Swedbank Arena” och som senare blev ”Friends Arena” (Nationalarenan) mellan SAM och AIK Fotboll AB.

Motviljan har under året inom AIK:s medlems- och supporterled varit stort med arenan och så sent som i förra veckan så tog missnöjet ny fart sedan arenabolaget uttryckt att man nu utreder möjligheten att byta underlag och lägga in konstgräs på Nationalarenan. Här kan vi omgående konstatera att avtalet genom paragraf 7.16 (se nedan) tydligt stipulerar vad underlaget ska bestå av:

”SAM ska tillse att, på egen bekostnad, inför AIK:s Hemmamatcher och träning dag före Hemmamatch hålla fotbollsplanen, vilken ska bestå av naturgräs, i fullgott och spelbart skick samt tillse att planen uppfyller FIFA:s, UEFA:s och Svenska Fotbollförbundets vid var tid uppställda krav. SAM ska vidare tillse att på egen bekostnad inför AIK:s övriga evenemang på Arenan hålla fotbollsplanen, vilken ska bestå av naturgräs, i spelbart skick. SAM ansvarar vidare för och ska bära kostnaden för både skötsel och eventuella byten av underlag. SAM ansvarar även för och ska bära kostnaden för att fotbollsplanen, inför AIK:s samtliga evenemang, i god tid iordningsställs”.

Tyvärr så tvingas vi konstatera att avtalet innehåller en del större brister som slagit hårt mot AIK under året. Bland annat så fanns ingenting som tvingade arenabolaget och dess fem ägare ( Svenska Fotbollförbundet, Solna Kommun, Peab, Fabege och Jernhusen ) att upplåta yta eller lokal för en AIK-shop vilket förklarar varför AIK stod helt utan en merchandisebutik i över nio månader. På samma sätt så saknas också helt avtalstext om den AIK- pub som även den fördröjdes i månader tack vare Arenabolagets ovilja att stå för de muntliga överenskommelser som tidigare getts till AIK. Någon paragraf som behandlar akustiken eller dylikt på arenan saknas också.

Vi noterar även att SAM har rätt att tillhandahålla och sälja tio st VIP-loger med plats för tolv personer samt 390 st VIP-stolar vid AIK:s hemmamatcher. SAM äger även rätt förvärva 950 st långsidesbiljetter till ordinarie pris samt 50 st biljetter i bästa kategori till hälften av ordinarie pris. Om biljetterna ej nyttjas har AIK dock rätt att sälja dom själva.

Den allvarligaste bristen i avtalet torde dock vara att det helt saknas bindande regleringar om vad som händer om SAM begår avtalsbrott ex. genom att byta gräsunderlag till konstgräs eller att inte lyckas ordna en fungerande avskärmning av det tredje etaget. Det finns överhuvudtaget inga vitesbelopp angivna för hur ev. avtalsöverträdelser ska bestraffas vilket måste ses som högst anmärkningsvärt!

Från AIK:s sida så har avtalet förhandlats fram och signerats av dåvarande VD Annela Yderberg och dåvarande ordföranden i AIK Fotboll AB tillika juristen Johan Strömberg, båda även med i AIK Fotbolls tidigare arenapanel. Det är även dessa båda som såg till att det femåriga avtal som medlemmarna tog ställning till snabbt förlängdes med fem år till utan att vi ens hann beträda arenan. Såväl Yderberg som Strömberg har nu lämnat klubben. Avtalet upphör den 31 december 2022 men måste sägas upp senast ett(1) år före avtalstidens utgång om det inte automatiskt ska förlängas med tre(3) nya år.

Uppsidan av avtalet för AIK:s del är de ekonomiska villkoren* som är att betrakta som ”helt okej” och som baseras på biljettintäkten per match för biljettantalet (antalet åskådare), årskort inkluderat. Det ger SAM förvisso en högre ersättning från AIK ju mer publik som kommer till våra matcher men samtidigt så minskar ersättningsnivån om publiken och därmed biljettintäkterna drastiskt skulle minska. SAM har dock även rätt till ersättning för av AIK antalet sålda VIP-loger och VIP-stolar. AIK i sin tur har rätt till ersättning för försäljning i kiosker och restauranger i arenan. Det finns punkter i avtalet som även reglerar att AIK ska vara förstahandsvalet för SAM om andra aktörer vill ha tillgång till arenan vilket måste ses som positivt i sammanhanget. Sedan om SAM väljer att följa denna del av avtalet är ju givetvis en annan fråga vilket den senaste veckans gräsdebatt tydligt visat.

Vi noterar även att såväl AIK som SAM har rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande ”om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från skriftlig anmodan…” .

sverigescenen.com

*Vi har valt att utelämna siffrorna gällande de ekonomiska villkoren dels av konkurrensskäl och dels för att det skulle kunna påverka AIK negativt i ev. framtida förhandlingar såväl med SAM som med andra aktörer.